Algemene Verkoopsvoorwaarden

STOKJES NV - LEVERINGEN

1. Offertes:

Al onze offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en verbinden de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging. 

Met uitzondering van aanvullende dan wel afwijkende voorwaarden vermeld op de voorzijde van de bestellingsbevestiging hetzij vermeldingen op de voorzijde van de factuur, gebeurt elke verkoop en levering onder toepassing van onderhavige algemene voorwaarden waarvan slechts schriftelijk kan worden afgeweken. 

Verwijzing door de klant naar eigen voorwaarden doet hieraan geen afbreuk.

2. Bestellingen & prijs:

De bestellingen worden alleen geacht aanvaard te zijn nadat wij de kennisgeving tot bestelling hebben bevestigd. 

Onze prijzen zijn standaard exclusief BTW en gelden steeds af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Een geplaatste bestelling kan niet geannuleerd worden tenzij met onze schriftelijke instemming. 

Prijsstijgingen van grondstoffen,brandstoffen en transportkosten opgetreden na het ogenblik van bestelling worden doorgerekend aan de klant indien er op datum van levering alsdan meer dan drie maanden verlopen zijn.

3. Annulatie/niet-afname:

Indien de koper de order geheel of gedeeltelijk annuleert of zijn afnameverplichting niet nakomt binnen de 8 dagen na de voorziene levering, is de koper aan de verkoper zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ter dekking van thans uit hoofde van annulering voorzienbare schade inclusief winstderving, gelijk aan 20 % van de verkoopswaarde van de goederen die door de koper werden geannuleerd of niet tijdig worden afgenomen meer de eventueel reeds blootgestelde transport- en verpakkingskosten. 

Niet tijdige afname impliceert bij overschrijding van 8 dagen dat de voor de koper voorziene goederen terug in verkoop terechtkomen. 

Terzake van reeds geleverde zaken kan nooit een annulering gebeuren door de koper. 

De voornoemde vergoeding is onmiddellijk opvorderbaar. 

Wanneer het maatgoederen betreffen, is de vergoeding gelijk aan 10 %. 

Dit alles doet geen afbreuk aan de keuzemogelijkheid van NV STOKJES om toch uitvoering van de bestelling, afname en betaling in rechte te vorderen.

4. Staal/monster:

monsters gelden als vrijblijvend type zonder specifieke leveringsverbintenissen. 

Een monster geldt slechts als levermonster voor een bepaalde werf indien dit alzo schriftelijk overeengekomen is.

5. Leveringstermijn:

De leveringstermijnen die worden opgegeven zijn steeds benaderend en zonder verplichting tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is vastgelegd. 

Eventuele overschrijding van een bindend overeengekomen termijn kan mits aanrekening van aan te bieden regularisatietermijn van 15 werkdagen, slechts aanleiding geven tot een annulatie van de aankoop zonder wederzijdse schadevergoedingen zo daaromtrent voorafgaandelijk per aangetekend schrijven een ingebrekestelling verzonden wordt met het gunnen van een respijttermijn van 15 werkdagen. 

De berekening van die termijn gebeurt ten allen tijde in werkbare werkdagen.

De leveringstermijn is lastens de koper sowieso geschorst zo vervallen schulden niet vereffend worden. 

Indien de verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht of bij langdurige overmacht de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

Als overmacht gelden ondermeer: oorlog, oproer, rellen, staking, uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer van grondstoffen of energie, overheidsmaatregelen, alsmede elke omstandigheid waardoor het de verkoper redelijkerwijze onmogelijk is om op normale manier te leveren.

6. Vervoer & transport:

Het vervoer gebeurt op risico van de koper af fabriek. 

Transport-, verpakkings- en palletkosten zijn voor rekening van de koper. 

Paletten worden niet teruggenomen noch vergoed tenzij afwijkend schriftelijk akkoord. 

Het transport gebeurt onder CMR-bepalingen. 

Indien er specifieke verzekering gewenst wordt behoort de koper dit vooraf te melden en de premie daartoe te dragen. 

Iedere transportopdracht impliceert dat de levering op een normale wijze moeten kunnen worden aangevat en uitgevoerd zonder wachttijd, de leverplaats vrij toegankelijk is en er kan gelost worden zonder kraanvoorziening, waarbij de gebeurlijke meerkost omwille van slechte bereikbaarheid van de werf, wachttijden, noodzaak tot kraan e.a., behoudens

andersluidende overeenkomst, voorwerp uitmaken van een prijssurplus aan gangbare prijzen meer uurloon transporteur in regie.


7. Geleverde hoeveelheden:

Voor de facturatie is enkel de hoeveelheid zoals vastgelegd in de documenten van NV STOKJES geldig. 

Een bij de levering van de goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de juiste hoeveelheid van de geleverde goederen weer te geven. 

Betwistingen over de hoeveelheid worden alleen geldig opgeworpen indien zij onmiddellijk bij ontvangst van de goederen worden gedaan en op de vrachtbrief worden aangemerkt.

8. Eigenschappen & Klachten:

Eventuele niet-conformiteit met het bestelde wordt geacht gedekt te zijn, zo hieromtrent bij de eerste vaststelling niet onmiddellijk schriftelijke melding van wordt gemaakt. Het verder verhandelen of verwerken van de goederen impliceert een aanvaarding. 

Alle andere klachten dienen op straffe van aanvaarding schriftelijk kenbaar gemaakt te worden uiterlijk binnen de acht dagen na vaststelling of datum waarop geacht mag worden dat de gebeurlijke tekortkomingen vaststelbaar waren.

Tussen partijen wordt overeengekomen dat de vroegste datum dezer voorgaande, als vertrekpunt dient te worden gehanteerd.

Geringe beschadigingen die de gebruiksmogelijkheid van de producten niet wezenlijk beïnvloeden kunnen niet als gebrek in het product worden aangemerkt. 

De klant aanvaardt de maatafwijkingen dewelke gangbaar zijn voor het desbetreffend product, dan wel binnen de sector als tolereerbaar worden aanzien. 

Partijen bepalen in gemeen akkoord de korte termijn in art 1648 Belgisch Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken op 1 maand. 

Klachten aangaande zichtbare aspecten of reeds vaststelbare tekortkomingen die gemeld worden nadat een deel van de afgeleverde goederen toch verwerkt werden na die vaststelbaarheid, worden niet meer aanvaard voor die levering. 

Een klacht kan enkel ontvankelijk zijn zo de bouwheer een gebrek aan de materialen kan aantonen.

De verkoper is slechts verantwoordelijkheid indien bewezen is dat de geleverde goederen onbruikbaar geworden zijn ten gevolge van de gebreken waarvoor de verkoper verantwoordelijk is. 

De tussenkomst van de verkoper beperkt zich in geval van tijdig gestelde en bewezen aanspraak, tot een vervanging van de gebrekkige goederen. 

De verkoper is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, e.d. 

De koper vrijwaart de verkoper voor elke aansprakelijkheid jegens derden die verder gaat dan de aansprakelijkheid welke verkoper jegens koper heeft.

9. Aansprakelijkheid verkoper:

indien rechterlijk een geldelijke aansprakelijkheid wordt weerhouden is deze van de verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de door de verkoper gegrond bevonden klachten betrekking hebben waarbij de verkoper wel de voorkeur mag geven aan vervanging door gelijkaardige goederen van dezelfde verkoopstegenwaarde.

10. Betalingen

De betalingen gebeuren, zonder afhouding of korting binnen de 14 dagen volgend op de datum van de factuur, tenzij anders vermeld op de voorzijde van de rekening. 

De prijs is draagbaar op de zetel van de verkoper dan wel via overboeking op diens rekening kosten lastens de koper. 

Bij in gebreke blijven van betaling van een factuur op de vervaldag is de koper bovendien en zonder aanmaning, 

een rente verschuldigd van 10 % en mits ingebrekestelling bovendien een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 Euro.

Klachten met betrekking tot het geleverde geven de koper niet het recht de betaling op te schorten en/of zich te beroepen op het retentierecht. 

Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven. 

Deelbetalingen worden eerst aangerekend op de renten en kosten en vervolgens op de oudste openstaande hoofdsom(men), ongeacht andersluidende aanwijzing door de koper. 

De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

11. Zekerheid

Indien de koper niet of niet tijdig aan zijn betalings- of ander verplichtingen voldoet, indien hij weigert vooruit te betalen of zekerheid te stellen, indien hij het faillissement of uitstel van betaling aanvraagt, indien op enig vermogensbestanddeel van de koper beslag wordt gelegd, indien hij zijn onderneming verkoopt of liquideert of indien een procedure WCO wordt aangevat, worden alle vorderingen van de verkoper jegens de koper onmiddellijk opeisbaar. 

Tevens heeft de verkoper het recht, naast de andere rechten die de wet en de overeenkomst hem toekennen,  hetzij zijn verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst door een eenvoudige mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onverminderd de mogelijkheid om schadevergoeding te vragen naast of in plaats van de opschorting of ontbinding.

12. Eigendomsrecht

De verkoper blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de koper aan alle op hem rustende verplichtingen inzonderheid de betaling van de factuur in hoofdsom, renten en kosten, heeft voldaan. 

De risico’s van bewaring berusten evenwel bij de koper, vanaf het moment dat de goederen op hem zijn overgegaan, tot wanneer de koper in het bezit wordt gesteld van de goederen. 

De verkoper heeft het recht bij eenvoudige notificatie de overeenkomsten met de klant te ontbinden indien deze laatste in gebreke blijft welk danige verbintenis onder het contract na te leven. 

De inwaarborgstelling of de garantieoverdracht van de goederen is niet toegelaten voorafgaandelijk aan de volledige betaling van de factuur.

13. Voorrangsregeling

Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de bestelvoorwaarden van de koper. 

Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts bindend voor de verkoper, wanneer ze schriftelijk aanvaard werden. 

Wanneer een of meer bepalingen van de tussen de verkoper en koper gesloten overeenkomst niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen in stand. 

In plaats van de ongeldige bepalingen treden dan bepalingen in werking die gelet op de bedoeling van de partijen deze bepalingen op een juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

14. Rechterlijke bevoegdheid & toepasselijk recht:

Zijn alleen bevoegd voor alle betwistingen voortspruitend uit onze contracten, alsmede handelingen op gebied van wissels: de rechtbanken van het arrondissement Tongeren - België. 

Partijen komen overeen dat het Belgisch recht van toepassing is met afwijzing van de niet bindende bepalingen van internationale verdragen of Europese verordeningen ook al zijn ze opgenomen in het Belgisch recht indien en voor zover deze de rechten van de verkoper zouden inkorten of beperken dan wel ertoe zouden leiden dat een ander recht toepasselijk zou worden.

Webshop powered by Marcando